Podmienky sutaze o reklamny balicek

PODROBNÉ PRAVIDLÁ MARKETINGOVEJ SÚŤAŽE “Súťaž o reklamné predmety Ford od JR-Cars” (ďalej len “Pravidlá”)

 1.     Základné pojmy

Usporiadateľ: Usporiadateľ súťaže je JR-CARS, s.r.o. so sídlom Rosinská 8917/3A Žilina 010 08, IČO: 36 813 656, (ďalej iba “Usporiadateľ“)

Výhra: Reklamné predmety Ford v hodnote 20,00 €.

Výhra bude Výhercovi odovzdaná po vzájomnom dohovore v dohodnutom čase a dátume.

Doba platnosti: Súťaž (ďalej ako „Súťaž“) prebieha v období od 11.02. 2021 – do 17.02. 2021 do 12:00 hod., na Facebook stránke Usporiadateľa.

 1.     Facebook stránka Usporiadateľa je stránka FORD Žilina – JR CARS, odkaz: https://www.facebook.com/FordZilina . Účastník v súťaži (ďalej iba „Účastník“) je každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek minimálne 18 rokov. Účastník musí mať trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku.
 2.     Účasť v súťaži je podmienená pridaním komentáru pod súťažný príspevok na sociálnej sieti Facebook. Komentár musí obsahovať odkaz alebo názov vozidla, ktoré sa používateľovi najviac páči z aktuálnej ponuky vozidiel na odkaze https://jrcars.sk/vozidla/?make=vozidla-k-odberu . Komentáre sa nezapočítavajú, ak ten istý používateľ komentuje súťaž viac ako raz.
 3.     Výherca Súťaže (ďalej len „Výherca“): Výhercom súťaže sa stáva náhodne vyžrebovaný používateľ, ktorý pridal komentár. zapojená osoba musí byť fanúšikom Facebook stránky FORD Žilina – JR CARS.
 4.     Oznámenie o výhre je informácia uverejnená v komentári po súťažným príspevkom. Žrebovanie sa uskutoční 17.02. 2021 na Facebook stránke FORD Žilina JR – CARS a v priebehu tohto dňa bude informovaný Výherca v komentári pod výherným príspevkom. Usporiadateľ si vyhradzuje právo informovať o víťazovi aj príspevkom v rámci Facebook stránky FORD Žilina JR – CARS. Pokiaľ Výherca Výhry neodpovie Facebook správou (Messenger) na Facebook stránku FORD Žilina JR – CARS  do 14 kalendárnych dní odo dňa vyžrebovania Výhercu, usporiadateľ si vyhradzuje právo na zánik povinnosti odovzdania výhry. Výhra bude Výhercovi odovzdaná po vzájomnom dohovore v dohodnutom čase a dátume.
 5.     Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyradiť Účastníka Súťaže, ak je obsah jeho komentáru vulgárny, urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo v rozpore s dobrými mravmi alebo iným spôsobom porušuje Pravidlá Súťaže.
 6.     Komentáre pod súťažným príspevkom musia byť autentické, nemôžu byť vykonané falošnými Facebook profilmi. Praktiky kupovania komentárov sú zakázané. Pokiaľ sa zistí porušenie tohto pravidla, Usporiadateľ si vyhradzuje právo tieto komentáre odstrániť a nepostúpiť ich do žrebovania o Výhru.

Všeobecné ustanovenia

 1.     Zo Súťaže sú vylúčení zamestnanci Usporiadateľa a ich blízke osoby v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník”)ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.
 2.     Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované Výhry výhrami obdobného typu a odpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky predania Výhier v prípade, že Výhry nebude mať v príslušnú dobu k dispozícií tak, aby mohli byť Výhercom predané náhradným spôsobom; ďalej si Usporiadateľ vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach, súvisiacich s usporiadaním Súťaže, a to vrátane práva v odôvodnených prípadoch zmeniť pravidlá tejto Súťaže vrátane doby jej platnosti, či Súťaž ukončiť.
 3.     Výhry z tejto Súťaže nemožno zmeniť/vymeniť za hotovosť, ani nie je možné požadovať vydanie inej Výhry, než ktorá je Usporiadateľom stanovená.
 4.     Účasť a Výhry v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peňažných alebo nepeňažných prostriedkoch.
 5.     Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie Oznámenia o výhre v prípade zmeny Facebook profilu Výhercu, z dôvodov ležiacich na strane príslušného poskytovateľa služieb či z iných dôvodov, ktoré neležia na jeho strane. Usporiadateľ je povinný informovať Výhercu prostredníctvom Facebook správy na profil Účastníka.
 6.     Usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za prípadné uhradenie dane z výhry, ktorá vznikne v dôsledku Súťaže.

Reklamácia v rámci Súťaže: Reklamácie môžu byť podané prostredníctvom internetu na adrese: info@jrcars.sk. Všetky reklamácie týkajúce sa tejto Súťaže budú riešené Usporiadateľom v lehote tridsiatich dní po obdržaní písomnej sťažnosti.

Ochrana osobných údajov: Účasťou v Súťaži každý Účastník:

 1. a) dáva Usporiadateľovi a Koordinátorovi v súlade so zák., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti), v platnom znení, súhlas k spracovaniu osobných údajov s použitím svojej e-mailovej adresy a telefónneho čísla, za účelom naviazania kontaktu s Účastníkom v priebehu Súťaže a rovnako pre účely zasielania obchodných oznámení, informácii o priebehu tejto Súťaže a informácii o ďalších marketingových akciách Usporiadateľa;
 2. b) dáva Usporiadateľovi, ako správcovi a koordinátorovi ako spracovateľovi, v súlade so zák., o ochrane osobných údajov, v platnom zmení, súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo, ktoré Usporiadateľovi v súvislosti so svojou účasťou v Súťaži alebo čerpaním Výhry poskytne, za účelom preverenia jeho platnej účasti v Súťaži, predania Výhry a pre ďalšie obchodné a marketingové účely Usporiadateľa, a to na dobu 5 rokov; súhlasí tiež s ich zverejnením v rozsahu meno, priezvisko, neúplná adresa (názov obce) v oznamovacích prostriedkoch a na webových stránkach Usporiadateľa, pokiaľ bude toto užitie v súvislosti s touto Súťažou, najmä za účelom vyhlásenia Výhercov. Účastník zároveň vyjadruje svoj súhlas s tým, aby tieto osobné údaje boli v plnom rozsahu a iba k vyššie uvedeným účelom spracovávané i prostredníctvom Koordinátora. Usporiadateľ je oprávnený k týmto osobným údajom priraďovať i ďalšie osobné údaje Účastníka. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Účastník má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na email Usporiadateľa, a ďalej práva podľa v platnom zmení, t.j. hlavne právo prístupu k údajom, ktoré sa ho týkajú, a právo ich doplniť, opraviť, zablokovať alebo požadovať ich likvidáciu, ako i právo na vysvetlenie, právo na ospravedlnenie, peňažné zadosťučinenie alebo peňažnú náhradu, ak bolo jednaním správcu alebo spracovateľa porušené právo Účastníka na ľudskú dôstojnosť, na ochranu osobnej cti, dobrej povesti či právo na ochranu mena. Odvolanie súhlasu je účinné okamžikom doručenia a má za následok vylúčenie Účastníka z ďalšej účasti v Súťaži, vrátane straty nároku na predanie Výhry, ak bude doručená pred jej predaním;
 3. c) dáva Usporiadateľovi, súhlas s užitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímkov a obrazových i zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo jeho prejavov osobnej povahy obstaraných Usporiadateľom v súvislosti s organizovaním Súťaže a predávaním Výhry (ďalej iba “snímok“) pre komerčné účely na všetkých komunikačných médiách, bez ohľadu na ich povahu a určenie, a to všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Účastník udeľuje Usporiadateľovi tento súhlas bezplatne, bez vecného, časového, množstevného a územného obmedzenia, a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Usporiadateľ snímok v súlade s jeho určením poskytne.

Záverečné ustanovenia

 1.     Usporiadateľ nezodpovedá za úplnosť výťažku z týchto Pravidiel, ktorý môže byť v skrátenej verzii komunikovaný na propagačných či iných materiáloch v súvislosti so Súťažou. Tieto Pravidlá sú v rámci Súťaži považované za jediné úplné a konečné.
 2.     Úplné Pravidlá Súťaže sú po celú dobu ich platnosti k dispozícií na webovej stránke (https://jrcars.sk/podmienky-sutaze-o-reklamny-balicek/). Účasť v Súťaži je dobrovoľná a Účastník svojou účasťou v Súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej Pravidlami.
 3.     Registráciou do Súťaže Účastník potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito Pravidlami, plne im porozumel a súhlasí s nimi.
 4.     Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek doplniť či zmeniť tieto Pravidlá. Všetky zmeny Pravidiel budú účinné ich zverejnením na https://jrcars.sk/podmienky-sutaze-o-reklamny-balicek/ , ak neurčí Usporiadateľ inak. Pokiaľ Účastník či Výherca po zverejnení zmien v Pravidlách nezruší svoju Registráciu spôsobom v týchto Pravidlách uvedeným, má sa zato, že s novým znením Pravidiel súhlasí a je nimi viazaný.
 5.     Tieto Pravidlá, Súťaž a právne vzťahy medzi Usporiadateľom a Účastníkmi sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 6.     Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, spracovávaná alebo pridružená k sociálnej sieti Facebook.
 7.     Spoločnosť Facebook Inc. neposkytuje žiadnu užívateľskú podporu ani odpovede na sťažnosti alebo podnety súťažiacich.
 8.     Usporiadateľ si vyhradzuje právo Súťaž predčasne ukončiť alebo neposkytnúť dohodnutú výhru v prípade, ak obsah so súťažou Facebook odstráni a nebude možné vykonať žrebovanie Výhry zo všetkých Účastníkov.
 9.     Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za technické problémy na Sociálnej sieti Facebook.
 10. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s užívaním Výhry. Nebezpečenstvo škody na prípadnej vecnej Výhre prechádza na Výhercu okamžikom odovzdania Výhry Výhercovi.

Prehlásenie predávajúceho

 1.     Usporiadateľ sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter osobných a firemných dát Účastníka, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené proti zneužitiu. Údaje, ktoré zadávate do Súťaže, sú potrebné pre identifikáciu Účastníka.
 2.     Detailné osobné dáta i údaje o Účastníka sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.

V Žiline dňa 11.02. 2021

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *

loading