Ochrana osobných údajov

Poskytnutie informácií a oznámení ohľadom spracúvania osobných údajov

v zmysle ust. § 19 zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. oochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“) a čl. 12, 13, 14, 15 až 22 a čl. 34 nariadenia Európskeho parlamentu a rada EU 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie EU GDPR“)

Spoločnosť JR-CARS, s.r.o., so sídlom Rosinská 8917/3A, 010 08 Žilina IČO: 36813656, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline v odd. Sro, vo vl. č. 19290/L (ďalej len „prevádzkovateľ“) poskytuje dotknutej osobe tieto informácie a oznámenia:

 1. Prevádzkovateľ osobných údajov je:
  JR-CARS, s.r.o., so sídlom Rosinská 8917/3A, 010 08 Žilina,IČO: 36813656, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline v odd. Sro, vo vl. č. 19290/L,tel.:+421 41723 33 22, +421 41723 22 55, e-mail: recepcia@jr-cars.sk.
 2. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov:
  Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na základe týchto právnych základoch:
  – spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (napr. zmluva okúpe a predaji vozidla, zmluva o vykonávaní servisu vozidla, zmluva o nájme, resp. výpožičke vozidla), alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,
  – spracovávanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa, a to na účel priameho marketingu,
  – na základe súhlasu dotknutej osoby udeleného na účel registrácie na webových stránkach prevádzkovateľa.
 3. Oprávnená osoba: Michaela Mintachová, e-mail: mintachova@jr-cars.sk
 4. Oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany:
  Spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu sa považuje za oprávnený záujem na spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom v zmysle bodu 47 recitálu nariadenia EU GDPR. Dotknutá osoba má právo namietať proti takému spracúvaniu vrátane profilovania, pokiaľ súvisí s takýmto priamym marketingom, bez ohľadu na to, či ide o pôvodné alebo ďalšie spracúvanie, a to kedykoľvek a bezplatne, pričom ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.
 5. Príjemcovia, resp. kategórie príjemcov, osobných údajov:
  Osobné údaje sa budú poskytovať:
  a) spoločnosti, ktorá pre prevádzkovateľa zabezpečuje vedenie účtovníctva, daňovú, mzdovú a personálnu agendu,
  b) advokátskej kancelárii a právnemu zástupcovi prevádzkovateľa,
  c) osobám, ktoré sa budú podieľať na plnení zmluvy uzavretej s dotknutou osobou,
  d) leasingovej spoločnosti, ktorá bude financovať kúpu vozidla.
 6. Informácia o prenose osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:
  Prevádzkovateľ nezamýšľa poskytovať údaje mimo krajín Európskej únie a krajín, ktoré sú zmluvné strany Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho priestoru. Preto nebudú osobné údaje poskytované do tretích krajín ani medzinárodnej organizácii.
 7. Doba uchovávania alebo kritéria na jej určenie:
  Osobné údaje sa budú uchovávať po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou. Osobné údaje spracúvané výlučne na účel registrácie na webových stránkach prevádzkovateľa budú spracúvané po dobu trvania platnosti tejto registrácie. Osobné údaje potrebné na vykonávanie priameho marketingu budú uchovávané počas trvania oprávneného záujmu prevádzkovateľa na spracúvanie osobných údajov, pokiaľ predtým nedôjde k namietaniu voči ich spracúvaniu dotknutou osobou. Osobné údaje sa však budú spracúvať najneskôr do naplnenia účelu spracúvania osobných údajov. Osobné údaje môže prevádzkovateľ spracúvať po dobu vyžadovanú právnymi predpismi upravujúcimi archiváciu údajov, pokiaľ sa budú spracúvať výlučne na účel tejto archivácie.
 8. Informácia, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje.
  Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a taktiež požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť osobné údaje, avšak v takom prípade nie je možné uzavrieť zmluvný vzťah s dotknutou osobou.
 9. Informácia o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.
  Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.
 10. Dotknutá osoba má podľa Nariadenia EU GDPR a zákona o ochrane osobných údajov tieto práva týkajúce sa ochrany osobných údajov:

  a) PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas na spracúvanie jej osobných údajov, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe udeleného súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

  b) PRÁVO PODAŤ NÁVRH NA ZAČATIE KONANIA. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorého účelom je zistiť či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov.c) PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM. Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa písomné potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva.

  d) PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV, NA VYMAZANIE, NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, resp. neúplné údaje doplnil, obmedzil spracúvanie osobných údajov alebo aby osobné údaje vymazal.

  e) PRÁVO NA PRENOSNOSŤ ÚDAJOV. Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

  f) PRÁVO NAMIETAŤ. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi alebo na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

 

V Žiline, dňa 2.1.2019

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *

loading